Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

REALIZACJA PRZEZ GOPS PROGRAMU RZĄDOWEGO „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

Data publikacji: 2022-04-04

Logo flaga i herb PL

PROGRAM „OPIEKA  WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2022”

ZADANIE  FINANSOWANE   Z  FUNDUSZU  SOLIDARNOŚCIOWEGO

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ  FINANSOWANIA : 69 156 zł

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią całodobową  opiekę nad osobami niepełnosprawnymi .

Realizowany w dwóch formach :

1/ świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

 W  tej formie będą przyznawane uczestnikom programu godziny  usługi opieki wytchnieniowej , mające na celu odciążenie rodzin osób niepełnosprawnych w opiece nad osobami zależnymi.

2/ świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

W  tej formie  zostaną zorganizowane  14 dniowe turnusy odciążeniowe , mające na celu  wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych w opiece nad  niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Osobista, stała opieka nad niepełnosprawną osobą  bardzo powoduje, że. członkowie rodzin muszą podporządkować swój czas,zajęcia a często i przeorganizować całe życie pod kątem opieki nad taką osobą, co stanowi  olbrzymie obciążenie psychofizyczne.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób niepelnosprawnych  poprzez ich wsparcie  w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa.

KOLEJNY ROK REALIZACJI PRZEZ GOPS PROGRAMU RZĄDOWEGO „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

Data publikacji: 2022-04-04

Logo flaga i herb PL

PROGRAM „ASYSTENT   OSOBISTY   OSOBY    NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2022”

ZADANIE  FINANSOWANE   Z  FUNDUSZU  SOLIDARNOŚCIOWEGO

CAŁKOWITA WARTOŚĆ FINANSOWANIA : 347 310 zł

Celem programu jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych  na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia i poprawa funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Program zapewnia usługi asystencji osobistej osobie niepełnosprawnej wykonywane przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej , którego praca polega m.inn. na pomocy osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu czynności dnia codziennego, załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w robieniu zakupów,  korzystaniu z dóbr kultury ( wyjścia do kina, muzeum, teatru itp.),podtrzymywaniu kontaktów społecznych w środowisku.

Program pozwoli na zrealizowanie prawie 8 tysięcy godzin usług asystentów osobistych dla osób niepełnosprawnych uczestniczących w programie.

1

REALIZACJA WIELOLETNIEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

Data publikacji: 2022-01-28

Logo flaga i herb PL

Wójt Gminy Kocmyrzów- Luborzyca podpisał w dniu 19.01.2022r umowę z Wojewodą Małopolskim (Umowa nr 1/2022 na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”).

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych) pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel odpowiednich środków w ustawie budżetowej  na rok 2022.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły  ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Wartość dofinansowania wynosi: 33 533,00 zł

Całkowity koszt zadania wynosi: 74 948,00 zł

PONAD 100 TYSIĘCY ZŁOTYCH POZYSKANYCH Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO NA REALIZACJĘ PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

Data publikacji: 2021-05-13

Logo flaga i herb PL

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podpisał umowę z Wojewodą Małopolskim  na realizację programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Przygotowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wniosek o przyznanie środków  Funduszu Solidarnościowego został rozpatrzony pozytywnie i dzięki temu gmina  otrzyma kwotę aż 110 762 zł  przeznaczoną na realizację usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla  osób niepełnosprawnych.

Celem programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”  jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia i poprawa ich funkcjonowania  w środowisku.

Program finansowany jest w całości ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego i pozwoli na zrealizowanie ponad 2 tysięcy godzin usług asystentów osobistych dla  osób niepełnosprawnych, uczestniczących w programie.

PLAKAT

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ POMOCY SPOŁECZNEJ- ZADANIE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Data publikacji: 2021-05-07

Logo flaga i herb PL

Wójt Gminy Kocmyrzów- Luborzyca podpisał w dniu 14.04.2021r umowę z Wojewodą Małopolskim (Umowa nr 249/OPS/2021 - dofinansowanie na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej).

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

 

Czytaj całość publikacji "DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ POMOCY SPOŁECZNEJ- ZADANIE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA"

ŚRODKI FINANSOWE NA UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ- ZADANIE DOFINANSOWYWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Data publikacji: 2021-11-02

Logo flaga i herb PL

Wójt Gminy Kocmyrzów- Luborzyca podpisał w dniu 17.03.2021r umowę z Wojewodą Małopolskim (Umowa nr 59/OPS/2021 - dofinansowanie na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej).

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 - wsdparcie finasnowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Czytaj całość publikacji "ŚRODKI FINANSOWE NA UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ- ZADANIE DOFINANSOWYWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA"

REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU „SENIOR +”

Data publikacji: 2021-10-28

Logo flaga i herb PL

Wójt Gminy Kocmyrzów- Luborzyca podpisał w dniu 16.07.2021r umowę z Wojewodą Małopolskim (Umowa nr WP-III.9421.15.9.2021 na realizację programu wieloletniego „Senior +”).

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w formie dotacji celowej w ramach działu 852 Pomoc społeczna rozdziału 85295, § 2030/§ 2130 klasyfikacji budżetowej na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (budżet zadaniowy 13.1.4.1 – Wspieranie aktywnego starzenia się).

Czytaj całość publikacji "REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU „SENIOR +”"

logo Senior +

REALIZACJA PROGRAMU „WSPIERAJ SENIORA”

Data publikacji: 2021-10-28

Gminny Ośrodek Pomocy w Kocmyrzowie- Luborzycy realizuje program „Wspieraj seniora”, który skierowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej „seniorami”, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19.

Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie organizacji i  realizacji usługi wsparcia, polegającej w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla seniorów, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w swoim domu. Senior może również zgłosić potrzebę udzielenia wsparcia w zakresie np. załatwienia  drobnych spraw urzędowych, wyprowadzenia psa itp

plakat

REALIZACJA WIELOLETNIEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

Data publikacji: 2021-10-28

Logo flaga i herb PL

Wójt Gminy Kocmyrzów- Luborzyca podpisał w dniu 13.01.2021r umowę z Wojewodą Małopolskim (Umowa nr 1/2021 na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”).

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych) pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel odpowiednich środków w ustawie budżetowej  na rok 2021.

Czytaj całość publikacji "REALIZACJA WIELOLETNIEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”"