Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Deklaracja dostępności (www.kocmyrzow-luborzyca.gopsinfo.pl)

Data publikacji: 2020-03-05

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.kocmyrzow-luborzyca.gopsinfo.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-18 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-05 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Kaczmarczyk, webmaster@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 387 14 10 w.29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku Urzędu Gminy w którym usytuowany jest GOPS prowadzą dwa wejścia. 2. W budynku nie ma windy, platform lub pochylni. 3. Po wejściu do budynku (wejście znajdujące się po stronie prawej )- na ścianie w odległości około 1.5 m od drzwi wejściowych umieszczone są dwa domofony pozwalające przywołać na parter budynku pracowników Działu Pomocy Społecznej i Działu Św. Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, których pokoje znajdują się na pierwszym piętrze. 4. Na parterze usytuowane są dwa pokoje zajmowane przez Dział Świadczeń Wychowawczych w których w razie potrzeby można przyjmować niepełnosprawne osoby zgłaszające się do GOPS. 5. Przed budynkiem wyznaczone i oznakowane jest jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 6. Nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego na miejscu lub on-line. 7. Osoby niepełnosprawne mogą kontaktować się z pracownikami GOPS za pomocą poczty tradycyjnej, telefonicznie bądź e-mailowo

Aktualizacja dostępności architektonicznej(stan od dnia 01.01.2021r.)

1. W budynku Urzędu Gminy trwa remont. Nie ma możliwości wejścia petentów do poszczególnych pokoi biurowych. 2. Do budynku Urzędu Gminy w którym usytuowany jest GOPS udostępnione dla stron jest jedno wejście . 3. Przy wejściu dyżuruje pracownik UG, który w razie potrzeby przywołuje właściwego pracownika GOPS w celu obsłużenia osoby niepełnosprawnej . 4. Na korytarzu przy wejściu do budynku utworzone są stanowiska do obsługi stron. 3. W budynku nie ma windy , platform lub pochylni. 5. Przed budynkiem wyznaczone i oznakowane jest jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 6. Nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego na miejscu lub on-line. 7. Osoby niepełnosprawne mogą kontaktować się z pracownikami GOPS za pomocą poczty tradycyjnej, telefonicznie bądź e-mailowo. Istnieje również możliwość pozostawienia pism, dokumentów itp. umieszczając je w skrzynce zamocowanej na ścianie budynku.


Aktualizacja deklaracji: 2022-03-29

Otwórz deklarację dostępności strony www.kocmyrzow-luborzyca.gopsinfo.pl