Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Data publikacji: 2019-09-09

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) :

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO) jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca.
2) Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych to: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca; gopskocmyrzow@poczta.onet.pl .
3) Z inspektorem ochrony danych panią Sylwią Wierciak  można skontaktować się pod adresem e-mail: skarbnik.audyt@onet.pl.
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wykonywaniem zadań ustawowych realizowanych przez Administratora, w szczególności w celu:
a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
b) realizacji obowiązków prawnych związanych z wykonywaniem zadań ustawowych realizowanych przez Administratora w szczególności:
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem,
- uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu Dobry Start,
5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit e RODO, jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
6) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a. Uprawnione organy publiczne,
b. Podmioty dostarczające korespondencję,
c. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
d. Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego.
7) Dane będą przetwarzane przez okres trwania postępowania administracyjnego a następnie archiwizowane i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt) na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8) Informujemy o przysługującym prawie do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d. przenoszenia danych.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail: gopskocmyrzow@poczta.onet.pl  lub z IOD (pkt 2).
9) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Informujemy, że podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem prawnym dla realizacji celów przepisów ustaw wymienionych w pkt 4. Brak podania danych osobowych skutkować będzie niemożnością prowadzenia postępowania administracyjnego.

 

Załączniki:

  1. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (plik docx 16KB)