Aktualności


wsteczWstecz

CZYM ZAJMUJE SIĘ SĄD RODZINNY?

2019-10-07

Sąd rodzinny, jako jeden z wydziałów sądu rejonowego (wydział rodzinny i nieletnich), zajmuje się przede wszystkim:

- sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
- sprawami dotyczącymi demoralizacji i czynów karalnych nieletnich
- postępowaniami w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i psychotropowych.

Jest on również jako jedyny uprawniony do umieszczenia dziecka poza jego naturalnym środowiskiem rodzinnym lub wyznaczenia mu rodziny zastępczej.

Co do zasady, sąd rodzinny stanowi miejsce, w którym rozpoznawane są sprawy o przyznanie alimentów, zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego lub o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.
Wydział rodzinny i nieletnich zajmuje się również postępowaniami z zakresu władzy rodzicielskiej, uznania ojcostwa, kontaktów z dzieckiem, adopcji, opieki, zakazu lub ograniczenia widywania się z dzieckiem oraz kurateli.
Powszechne są także postępowania w sprawach nieletnich, które mając na celu zwalczanie demoralizacji, wykorzystują różnego rodzaju środki o charakterze wychowawczym i poprawczym oraz kary.
Wśród nich znajduje się między innymi upomnienie nieletniego, zobowiązanie go do określonego postępowania, umieszczenie go w zakładzie poprawczym lub rodzinie zastępczej, a także przyznanie mu nadzoru kuratora.
Sprawy, które w pierwszej instancji rozpoznaje sąd rodzinny, w drugiej instancji organizacyjnie należą do właściwości wydziału cywilnego sądu okręgowego, z wyjątkiem spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego. Takie sprawy rozpoznawane są przez wydział karny sądu okręgowego.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji