Aktualności


wsteczWstecz

KURATOR SĄDOWY

2019-09-06

W codziennym życiu – często w sytuacjach związanych z naruszaniem prawa - możemy się spotkać z pojęciem KURATOR SĄDOWY.

Kim zatem jest ów kurator sądowy?
Kurator sądowy – to funkcjonariusz publiczny pełniący swoje obowiązki w zespole kuratorskiej służby sądowej i realizujący określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym , diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, które są związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania zarówno w środowisku osób, których dotyczy postępowanie czyli podopiecznych, w miejscu ich zamieszkania, jak i na terenie zakładów zamkniętych i placówek ich pobytu,
w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.
Kuratorów sądowych można podzielić na:
- kuratorów zawodowych:
dla dorosłych – wykonujący orzeczenia w sprawach karnych, którzy zgodnie z art. 2 pkt 6 kk w są organami postępowania wykonawczego,
rodzinnych – wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich,
- kuratorów społecznych – wykonujący orzeczenia w jednym z dwóch powyższych zespołów, lecz pełniący swoje zadania społecznie.
Kuratorzy sądowi działają przy sądach rejonowych.
Wykonując swoje obowiązki służbowe, kurator zawodowy ma prawo do:
- odwiedzania w godzinach od 7:00 do 22:00 osób objętych postępowaniem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także w zakładach zamkniętych,
- żądania okazania przez osobę objętą postępowaniem dokumentu pozwalającego na stwierdzenie jej tożsamości,
- żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od podopiecznych objętych dozorem, nadzorem lub inną formą kontroli zleconej przez sąd,
- przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz dostępu do dokumentacji dotyczącej podopiecznego i innych osób objętych postępowaniem,
- żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy
w wykonywaniu czynności służbowych.
Powyższe uprawnienia również przysługują kuratorowi społecznemu w związku z wykonywaniem przez niego czynności zleconych przez sąd lub kuratora zawodowego.
Kuratorzy sądowi dla dorosłych przede wszystkim:
- sprawują dozory wobec osób poddanych okresowi próby, w związku z zastosowaniem: warunkowego umorzenia postępowania karnego, warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia z kary pozbawienia wolności.
- przeprowadzają na zarządzenie sądu lub innego uprawnionego organu szereg wywiadów środowiskowych zarówno na etapie postępowania karnego wykonawczego jak i postępowania karnego procesowego
Kuratorzy sądowi rodzinni w szczególności:
- sprawują nadzory w sprawach opiekuńczych, dotyczących: ograniczenia władzy rodzicielskiej ,sprawują nadzory nad nieletnimi w związku z: zastosowaniem środka wychowawczego, warunkowym zwolnieniem
z zakładu poprawczego, warunkowym odstąpieniem od umieszczenia w zakładzie poprawczym, warunkowym zawieszeniem umieszczenia w zakładzie poprawczym,
- kontrolują wykonywanie kurateli lub opieki nad osobami częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionymi,
- sprawują nadzory wobec osób uzależnionych od alkoholu, zobowiązanych do leczenia odwykowego,
- przeprowadzają na zarządzenie sądu szereg wywiadów środowiskowych na różnym etapie postępowania sądowego oraz w sprawach, pozostających w kompetencji sądu rodzinnego i cywilnego, w szczególności:
w sprawach opiekuńczych, dot. osób małoletnich, w sprawach małżeńskich (np. w sprawach o rozwiązanie małżeństwa lub separację),o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez osobę małoletnią, w sprawach nieletnich, w sprawach o przysposobienie małoletniego,
- biorą udział w ustanowionych przez sąd kontaktach rodziców z małoletnimi dziećmi,
- wykonują orzeczenie sądu o przymusowym odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką,
-kierują oraz pracują w ośrodku kuratorskim.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji