Przetargi i zapytania ofertowe


wsteczWstecz

Świadczenia usługi dostarczania ciepłych posiłków (drugiego dania obiadowego) dla dzieci wymagających tej formy pomocy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2014.

2014-03-06

Dnia 03.01.2014 r podpisana została umowa na: Świadczenia usługi dostarczania ciepłych posiłków (drugiego dania obiadowego) dla dzieci wymagających tej formy pomocy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2014.

Dnia 03.01.2014 r podpisana została umowa na: Świadczenia usługi dostarczania ciepłych posiłków (drugiego dania obiadowego) dla dzieci wymagających tej formy pomocy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku 2014.

Kocmyrzów: ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTARCZANIA CIEPŁYCH POSIŁKÓW (DRUGIEGO DANIA OBIADOWEGO) DLA DZIECI WYMAGAJĄCYCH TEJ FORMY POMOCY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA W ROKU 2014
Numer ogłoszenia: 11682 - 2014; data zamieszczenia: 10.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 512866 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy, Luborzyca 97, 32-010 Kocmyrzów, woj. małopolskie, tel. 0-12 387 11 10, faks 0-12 387 11 10.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTARCZANIA CIEPŁYCH POSIŁKÓW (DRUGIEGO DANIA OBIADOWEGO) DLA DZIECI WYMAGAJĄCYCH TEJ FORMY POMOCY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA W ROKU 2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostarczania ciepłych posiłków (drugiego dania obiadowego) dla dzieci wymagających tej formy pomocy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Kocmyrzów- Luborzyca w roku 2014. Zamówienie obejmuje dostarczanie ciepłego posiłku obejmującego drugie danie obiadowe do 11 szkół podstawowych, 1 punkt filialny oraz 1 gimnazjum i dla łącznie nie mniej niż 30 a nie więcej niż 60 dzieci.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9, 55.52.31.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•Catermed S.A., ul. Ks. Siemaszki 15A, 31-201 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110045,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•Cena wybranej oferty: 71424,00
•Oferta z najniższą ceną: 71424,00 / Oferta z najwyższą ceną: 84369,60
•Waluta: PLN.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji