Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

PROGRAMY SPOŁECZNE WSPIERAJĄ POLSKĄ WIEŚ

Data publikacji: 2020-11-18

Dzięki licznym programom prowadzonym przez ministerstwo z roku na rok poprawia się jakość życia i bezpieczeństwo polskich rodzin. Szczególnie mieszkańcy wsi odczuwają na co dzień efekty działania wsparcia udzielanego rodzinom.

Świadczenie 500+ i Dobry start

- „Ponad połowa środków z programu Rodzina 500+ trafia każdego miesiąca na wieś. Także większość dzieci objętych tych wsparciem pochodzi z terenów wiejskich” – mówi minister rodziny pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Od startu programu do końca lipca tego roku to w sumie 67,9 mld zł, z czego 38,8 mld zł trafiło do rodzin w gminach wiejskich (33,4 % ogółu wydatków), a 29,1 mld zł – gmin miejsko-wiejskich (25,1 %).

W sumie 3,5 mln dzieci w tych gminach objętych jest wsparciem programu Rodzina 500+ (54,3 % wszystkich dzieci z programu).

Także więcej niż połowa środków z programu „Dobry Start” trafia do rodzin mieszkających na wsi. Wydatki z programu w 2018 i 2019 r. dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wyniosły ok. 1,5 mld zł (57,4% ogółu wydatków). W zeszłym roku wyprawkę szkolną otrzymało w tych gminach ok. 2,5 mln dzieci.

-„Oba programy, Dobry Start jak i Rodzina 500+, w pełni zadomowiły się wśród rodzin z terenów wiejskich. Otrzymują je wszystkie dzieci, bez względu na sytuację dochodową i teraz, w okresie pandemii, szczególnie zyskały na znaczeniu” – mówi minister Marlena Maląg.

Spadek ubóstwa na wsi

Dzięki takim programom społecznym jak Rodzina 500 + czy Dobry Start oraz dobrej sytuacji na rynku pracy, której towarzyszy regularny wzrost wynagrodzeń, w tym płacy minimalnej poprawiła się jakość życia polskich rodzin, szczególnie tych najbiedniejszych, mieszkających na wsi.

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym dla mieszkańców wsi w 2019 r. zmniejszył się w porównaniu do 2018 r. o 1,9 p. proc i wyniósł 7,5%. Regularny spadek poziomu ubóstwa na wsi najlepiej jednak widać porównując te dane z rokiem 2015, czyli przed wprowadzeniem programu Rodzina 500+.  W latach 2015-2019 ubóstwo skrajne wśród mieszkańców wsi spadło aż o jedną trzecią – z 11,3% do 7,5% (-3,8 p. proc.)

Wsparcie dla najbiedniejszych mieszkańców wsi

Nie zapominamy jednak o osobach, które nadal znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. W 2019 roku wszedł w życie nowy wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program zapewnia pomoc nie tylko dzieciom z ubogich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ale także osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach. W ramach programu seniorzy, którzy ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność nie są w stanie sami przygotować sobie obiad i rzadko opuszczają dom, otrzymują gorący posiłek do domu.

W 2019 roku pomocą w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” objętych było ok. 1 mln osób, wśród nich prawie 514 tys. pochodziło z obszarów wiejskich.

Program finansowany  jest ze  środków budżetu  państwa oraz środków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Z tych obu źródeł wsparcie z programu dla najbardziej potrzebujących mieszkańców wsi wyniosło w 2019 r. prawie 271 mln zł, z czego znaczną część, bo aż ok. 194 mln zł stanowiły środki z budżetu państwa.

Najbardziej potrzebujący mieszkańcy wsi otrzymują także wsparcie w postaci paczek żywnościowych i posiłków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków unijnych. W programie uczestniczy ok. 1,4 tys. gmin wiejskich, co stanowi 61% wszystkich gmin, w których pomoc żywnościowa jest dostępna w ramach programu.

Ok. 40% odbiorców wsparcia z programu zamieszkuje w gminach wiejskich. Rocznie do polskich rodzin trafia żywność w postaci paczek żywnościowych i posiłków o wartości przekraczającej 300 mln zł, z tego  przykładowo w podprogramie 2018  mieszkańcy wsi otrzymali wsparcie o wartości 148,5 mln zł.

Źródło: MRPiPS


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...