Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

CZYM JEST POGOTOWIE OPIEKUŃCZE

Data publikacji: 2020-09-16

Pogotowie opiekuńcze jest instytucją typu interwencyjnego, której zadanie polega na sprawowaniu opieki i wychowaniu tzw. trudnej młodzieży i dzieci.
Do pogotowia opiekuńczego trafiają dzieci, które uciekają z domu lub z innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, które błąkają się po ulicy, nie mają swojego własnego domu, które są niepełnoletnimi ofiarami przemocy domowej.
Nierzadko w pogotowiu opiekuńczym znajdują się małoletni przestępcy, osadzeni na czas trwania procesu sądowego. Najczęściej do pogotowia opiekuńczego trafia młodzież patologiczna, agresywna, antyspołeczna i zdegenerowana.
Znaczny odsetek tych dzieci pochodzi z rodzin, w których dominował alkoholizm, przemoc, ubóstwo, bezrobocie i różnego rodzaju uzależnienia.

Niekorzystne warunki wychowawcze często przyczyniają się do umieszczenia dzieci w placówkach pogotowia opiekuńczego.Najważniejsze zadanie pogotowia opiekuńczego to zapewnienie całodobowej opieki i pomocy dzieciom i młodzieży, która nie ukończyła 18 roku życia, a która znajduje się w trudnej sytuacji.
O przyjęciu malucha do pogotowia opiekuńczego decyduje się na podstawie orzeczenia sądu, wniosku dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko, na podstawie wniosku inspektora placówki wychowawczo-opiekuńczej, a także na prośbę rodziców, która powinna być podparta decyzją administracji oświatowej.

Jakie zadania do realizacji stoją przed pogotowiem opiekuńczym? Pogotowie opiekuńcze ma zapewnić doraźną i okresową opiekę dzieciom, które są sierotami, które zostały opuszczone przez rodziców albo wymagają odseparowania od dotychczasowego, niekorzystnego środowiska wychowawczego.
Pogotowia opiekuńcze organizują też działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i kompensacyjne oraz pomagają dzieciom w wypełnieniu obowiązku szkolnego. Ponadto, placówki pogotowia muszą opracować diagnozę pedagogiczną i lekarską dziecka oraz wypracować wskazówki dydaktyczno-wychowawcze do indywidualnej pracy z dzieckiem.
Celem działania pogotowia opiekuńczego jest kwalifikowanie dzieci i młodzieży do rodzin zastępczych, do adopcji, do domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych albo umożliwienie powrotu dziecka do własnej rodziny, jeśli jest to możliwe i doprowadzenie dzieci do normy wychowawczej. Dziecko nie powinno przebywać w pogotowiu opiekuńczym dłużej niż 3 miesiące.
Jak wygląda życie dziecka w pogotowiu opiekuńczym?
Na początku każde dziecko trafiające do pogotowia opiekuńczego idzie na oddział izolacyjny, na którym czekają go badania lekarskie i zabiegi higieniczne. Niektóre placówki nie mają oddziałów izolacyjnych i dzieci lokowane są od razu w grupach wychowawczych w internacie. Z grup wychowawczych dziecko udaje się na zajęcia w szkole. Kiedy maluch ma mniej niż 7 lat, wówczas trafia do oddziału przedszkolnego albo do Domu Małego Dziecka. Podział dzieci na grupy wychowawcze w internacie pogotowia opiekuńczego przebiega najczęściej w zależności od ich wieku.
Niemniej jednak każde dziecko ma inne traumatyczne przeżycia za sobą i wymaga indywidualnych działań interwencyjnych.
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...