Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

CZYM ZAJMUJE SIĘ MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Data publikacji: 2020-07-31

W skład Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z działu administracji rządowej praca, zabezpieczenie społeczne i "rodzina".Dział praca obejmuje sprawy:
- zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
- stosunków pracy i warunków pracy,
- wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,
- zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych,
- związków zawodowych i organizacji pracodawców.
Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy:
- ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego;
- funduszy emerytalnych;
- pomocy społecznej i świadczeń dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej;
- przeciwdziałania patologiom;
- rządowych programów w zakresie pomocy społecznej, w szczególności dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
- ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej;
- kombatantów i osób represjonowanych;
- koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych

Dział rodzina obejmuje sprawy:
- uwarunkowań demograficznych w kraju,
- opieki nad dzieckiem do lat 3,
- ochrony i wspierania rodziny z dziećmi na utrzymaniu, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej,
- rozwoju systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem,
- koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny i dziecka,
- współpracy międzynarodowej dotyczącej realizacji i ochrony praw rodziny i dziecka.

Źródło: MRPiPS


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...