Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

Nabór na wolne stanowisko pracy - ASYSTENT RODZINY

Data publikacji: 2021-06-16

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie -Luborzycy
ogłasza nabór na stanowisko
ASYSTENT RODZINY
Forma zatrudnienia: umowa zlecenia lub umowa o pracę na zastępstwo
Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec – sierpień 2021r.

 

1. Wymagania konieczne:

a/ posiadanie obywatelstwa polskiego
b/ korzystanie z pełni praw publicznych
c/ nieposzlakowana opinia
d/ posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
e/ wykształcenie:
* wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. rodziny i udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną.
* lub co najmniej wykształcenie średnie uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowane co najmniej 3 - letnim stażem pracy z dziećmi lub rodziną
f/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe
g/ kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona lub ograniczona
h/ kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

2.Wymagania dodatkowe:

a/ znajomość obsługi komputera i programów biurowych
b/ wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny
c/ umiejętność zachowywania bezstronności w kontakcie z rodziną
d/ umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania współpracy z innymi instytucjami
d/ samodzielność i kreatywność w działaniu
e/ znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a/umiejętność empatii
b/ komunikatywność, kreatywność i zdolności organizacyjne
c/ odpowiedzialność, obowiązkowość i rzetelność
d/ odporność na stres

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wspieranie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną, indywidualną pracę z wskazanymi przez GOPS rodzinami, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich funkcji.

W tym celu asystent rodziny ma za zadanie:
- współpracę z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, poradnia wychowawczo- zawodowa, placówki lecznicze, urząd pracy itp.;
- pomoc i wsparcie w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
- pomoc w racjonalnym zarządzaniu budżetem domowym oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego;
- pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny , wspieraniu jej aktywności społecznej;
- motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania - zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym GOPS w porozumieniu z rodziną.
Asystent rodziny będzie wykonywać swą pracę również poza godzinami pracy pracowników socjalnych.

5. Wymagane dokumenty:

a/ CV
b/ list motywacyjny - opatrzone własnoręcznym podpisem i zawierające klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie Kierownika GOPS Kocmyrzów-Luborzyca w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
c/ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
d/ kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów , szkoleń itp.);
e/ kserokopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy;
f/ oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany do wskazanego lekarza medycyny pracy na badania lekarskie wstępne);
g/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
h/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
- kserokopia dowodu osobistego.

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów w/w dokumentów.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem Asystent rodziny w terminie do 30 czerwca 2021r. do siedziby GOPS w Kocmyrzowie-Luborzycy - pok.14A.

 

lub na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca (w przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do GOPS - data nadania nie ma znaczenia)

 

lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany dokumentów) na adres: opskoc@poczta.onet.pl (decyduje data wpływu e-maila)

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 387 14 99 - w godz. pracy Ośrodka.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mailowy o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty należy przedłożyć w oryginale w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej GOPS, BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.


Elżbieta Turek
Kierownik GOPS

 

 

Dodatkowe informacje:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie - Luborzycy, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca
Został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail skarbnik.audyt@onet.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz w związku obowiązkami prawnymi wynikającymi z realizacji tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b). Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora. Podanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji umowy zgodnie.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

 


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...