Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

CO TO JEST PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

Data publikacji: 2021-04-16

Procedura Niebieskiej Karty to skoordynowany system pomocy dla osób, które doznają przemocy domowej. Wbrew powszechnej opinii nie jest to procedura karna.

 

Co zyskuje osoba podlegająca przemocy  domowej dzięki procedurze Niebieskiej Karty

  • Pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa
  • Wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji (pomoc psychologiczna, prawna, ale też wsparcie w kwestiach materialnych, zawodowych)
  • Monitoring zmieniającej się sytuacji
  • Podejmowanie przez specjalistów działań mających na celu zmianę zachowania sprawcy, poczynając od uświadomienia sprawcy konsekwencji stosowania przemocy, działań edukacyjnych, zobowiązanie do leczenia odwykowego a nawet zakaz kontaktu czy zbliżania się )

 

Procedurę prowadzą przedstawiciele różnych instytucji tworząc razem Zespół Interdyscyplinarny i wchodzące w jego skład Grupy Robocze. Osoba nieletnia może być reprezentowana przez rodzica/opiekuna (niekrzywdzącego i nieukrywającego przemoc) inną osobę dorosłą opiekującą się nastolatkiem, pedagoga szkolnego lub kuratora wyznaczonego przez sąd.

W procedurze uczestniczy także osoba podejrzana o stosowanie przemocy.

 

Kto wszczyna procedurę Niebieskiej Karty?

 

Może to zrobić policjant, pracownik socjalny, pracownik oświaty, przedstawiciel ochrony zdrowia, członek  gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Kroki procedury Niebieskiej Karty.

 

1. Wszczęcie procedury- przez jedną z w.w osób, w sytuacji  wiarygodnej informacji na temat przemocy domowej

2. Opracowanie indywidualnego planu pomocy – przez Grupę Roboczą  na podstawie zebranych informacji oraz rozmów z osobą doświadczającą przemocy.

3. Oddziaływanie na sprawcę przemocy – wezwanie sprawcy na spotkanie Grupy Roboczej i wezwanie do zaprzestania zachowań krzywdzących rodzinę. W uzasadnionych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny może wystąpić do prokuratury o zastosowanie środków zapobiegawczych, jak np.uczestnictwo w programie korekcyjno-edukacyjnym.

4. Realizacja indywidualnego planu pomocy – może obejmować np. pracę socjalną, konsultacje psychologiczne, udział w grupie wsparcia. Członkowie Grupy Roboczej monitorują sytuację.

5. Ewentualne interwencje na wypadek powtarzania się zachowania przemocowego.

6. Zakończenie procedury – najczęściej na skutek ustania przemocy


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...